«Зоренька» отчитается о проделанной за год работе
http://sosenskoe-newspaper.ru/materials/society/docview/zorenka-otchitaetsya-o-prodelannoy-za-god-rabote/
Вокальный концерт юных исполнительниц ансамбля «Звездочки» состоится сегодня
http://sosenskoe-newspaper.ru/materials/society/docview/vokalnyy-kontsert-yunykh-ispolnitelnits-ansamblya-zvezdochki-sostoitsya-segodnya/
Эстрадная студия VOX продемонстрировала мастерство
http://sosenskoe-newspaper.ru/materials/society/docview/estradnaya-studiya-vox-prodemonstrirovala-masterstvo/
Традиционные уличные праздники прошли в Сосенском
http://sosenskoe-newspaper.ru/materials/society/docview/traditsionnye-ulichnye-prazdniki-proshli-v-sosenskom/
Столичные подстанции ожидает художественная роспись
http://sosenskoe-newspaper.ru/materials/society/docview/stolichnye-podstantsii-ozhidaet-khudozhestvennaya-rospis/
Театральную постановку показали в ДК Коммунарка
http://sosenskoe-newspaper.ru/materials/society/docview/teatralnuyu-postanovku-pokazali-v-dk-kommunarka/
Отчетный концерт от студии «Бальные танцы»
http://sosenskoe-newspaper.ru/materials/society/docview/otchetnyy-kontsert-ot-studii-balnye-tantsy/